سرفصل فعاليت هاي پرورشي

 

1- اجراي برنامه ي صبحگاهي

2- حفظ سوره هاي جز 30 قرآن

3- تهيه بروشور مناسبت ها

4- اجراي سرود

5- اجراي نمايش در مدرسه و منطقه

6- اجراي مسابقات اذان ، احكام و قرآن در سطح مدرسه و منطقه

7- اردوهاي تفريحي ،‌ فرهنگي و آموزشي هر ماه يك بار

8- تشكيل شوراهاي دانش آموزي

9- برگزاري مراسم مناسبت هاي ملّي و مذهبي و جهانی

10- برپایی نماز جماعت در مدرسه