آزمون آنلاین پایه پنجم
 
 

آزمون آنلاین ماه اسفند - پایه پنجم

این آزمون شامل 17 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 60 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز  1400/12/20 از ساعت 15 الی 18 می باشد.)

 
     
 
     
آزمون آنلاین پایه چهارم
 

آزمون آنلاین ماه اسفند - پایه چهارم

این آزمون شامل 28 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 90 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون 1400/12/20 از ساعت 15 الی 20 می باشد.)

 
     
 
     
آزمون آنلاین پایه ششم
 

آزمون آنلاین ماه اردیبهشت و خرداد - پایه ششم

این آزمون شامل 20 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 60 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز شنبه 1401/3/17 از ساعت 15 الی 20 می باشد.)

 
     
 
آزمون آنلاین ریاضی پایه چهارم  

آزمون آنلاین ریاضی ماه فروردین - پایه چهارم

این آزمون شامل 14 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 75 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز شنبه 1401/1/16 از ساعت 13 الی 17 می باشد.)

آزمون آنلاین ریاضی پایه پنجم  

آزمون آنلاین ریاضی ماه فروردین - پایه پنجم

این آزمون شامل 15 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 75 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز شنبه 1401/1/16 از ساعت 13 الی 17 می باشد.)

آزمون آنلاین ریاضی پایه ششم  

آزمون آنلاین ریاضی ماه فروردین - پایه ششم

این آزمون شامل 10 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 75 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز شنبه 1401/1/16 از ساعت 17 الی 21 می باشد.)

آزمون آنلاین پایه ششم

آزمون آنلاین ماه بهمن - پایه ششم

این آزمون شامل 15 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 40 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز  1400/12/7 از ساعت 7 الی 14 می باشد.)


     
 

آزمون آنلاین پایه پنجم

آزمون آنلاین ماه بهمن - پایه پنجم

این آزمون شامل 15 سوال است .

 مدت زمان پاسخگویی به سوالات 40 دقیقه می باشد.

(زمان آزمون روز چهارشنبه 1400/12/7 از ساعت 7 الی 14می باشد.)