ليست حفظ سوره ها در طول سال تحصيلي

 

 

 

رديف

نام سوره

تاريخ حفظ

1

توحيد

1401/7/2

2

ناس

1401/7/11

3

کوثر

1401/7/25

4

نصر

1401/8/9

5

عصر

1401/8/30

6

فلق

1401/9/18

7

مسد

1401/10/5

8

كافرون

1401/10/26

9

فيل

1401/11/24

10

قدر

1401/12/22