اهداف كيفي و كمي دبستان پارسا از هوشمندسازي

 

اهداف كيفي :

 

1- استمرار فرايند يادگيري دانش آموزان در خارج از مدرسه و افزايش حضور ، پشتيباني و مشاركت والدين و گروه هاي ذينفع در فرايند يادگيري دانش آموزان .

2- ايجاد محيطي پويا و جذاب براي شكوفايي كامل استعدادها و بروز خلاقيت هاي فردي و جمعي دانش آموزان و فراهم نمودن فضاي مشاركت و تعامل دانش آموزان و معلمين در فرايندهاي ياددهي و يادگيري .

3- ترويج يادگيري تجربي ، پژوهش محوري و دانش آموز محوري در فرايند آموزشي و همراه نمودن كادر آموزشي مدرسه با روش هاي نوين آموزشي مبتني بر نيازهاي جامعه دانش بنيان .

 

اهداف كمي :

 

1- تجهيز مدرسه به امكانات مورد نياز براي هوشمندسازي ،‌ تهيه نرم افزارهاي توليد محتواي الكترونيكي و بهره گيري از قابليت هاي وب براي توسعه محتواي الكترونيكي .

2- فرهنگي سازي و اطلاع رساني درخصوص ويژگي ها و مزاياي مدارس هوشمند و برنامه ريزي براي استفاده از تجهيزات شخصي دانش آموزان در منزل .

3- آموزش و ارتقاي مهارت هاي معلمين و دانش آموزان و تشويق معلمين و دانش آموزان فعال و خلاق در فرايند هوشمندسازي .